Julkaisut asuntolatoiminnasta

Terveet Tilat 2028: Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys

Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys liittyy Terveet tilat 2028-ohjelman 4.1.4 Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat -toimenpiteeseen.

Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys kohdistuu ammatillisen koulutuksen asuntolatoimintaan ja asuntolarakennuksiin sekä käyttäjien kokemuksiin asuntolassa asumisesta ja hyvinvoinnista.

Selvityksessä on määrällisen tarkastelun lisäksi kartoitettu opiskelijoiden ja asuntolaohjaajien näkemyksiä asuntolan olosuhteista, yhteistyöstä ja asuntolatoiminnasta kokonaisuutena. Lisäksi on luotu katsaus asuntolaohjaajien koulutustaustaan ja koulutustarpeisiin, asuntolarakennusten korjaustarpeisiin sekä asuntolatoiminnan rahoitukseen ja ylläpidon suunnitelmallisuuteen. Lopuksi on luotu kuva asuntoloiden ja asuntolatoiminnan tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista sekä merkityksestä koulutuksen järjestäjälle ja opiskelijalle.

Selvityksen on toteuttanut FCG Konsultointi Oy.

Laadukas asuntolatoiminta

Opetushallitus on yhdessä SAKU ry:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa laatinut suositukset laadukkaalle asuntolatoiminnalle. Oppaassa asuntolatoiminnan laatua tarkastellaan eri näkökulmista. Opas on tarkoitettu kaikille asuntolatoimintaa tarjoaville tueksi toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Toimiva asuntola nuorille! -selvitys

Tutustu SAKU ry:n selvitykseen kunnallisten nuorisotoimien ja ammatillisten oppilaitosten asuntoloiden yhteistyöstä.

Selvityksen taustalla oli tarve kartoittaa, tekevätkö ammatillisten oppilaitosten asuntolat yhteistyötä kunnan nuorisotoimen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa ja jos tekevät, millaista yhteistyö on. Lisäksi ajatuksena oli tiedustella eri vastaajaryhmiltä, millaisia mahdollisuuksia tai esteitä he yhteistyölle kokevat ja toisaalta, miten he arvioivat yhteistyön hyödyllisyyttä.

VANHAT JULKAISUT

Asuntolatoiminnan käsikirja pdf-tiedostona. (Päivitetty 2018, laadittu osana Koulutuskeskus Sedun Fiilistä asumiseen -hanketta)

Malli asuntolatoiminnan suunnitelmasta (Laadittu osana Koulutuskeskus Sedun Fiilistä asumiseen -hanketta)

VeKe – asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu

VeKe-malli on synnytetty toisen asteen oppilaitosten asuntolaohjaajien kentän tarpeisiin, heidän työnsä tueksi ja avaamaan mahdollisuuksia oman työn ja toimintaympäristön kehittämiseen.